Обява:две свободни работни места за длъжността "Медицинска сестра" в ДГ"Здравец"

29.07.2020 12:54

ДГ"Здравец" гр.Костенец обявява две свободни работни места чрез подбор за длъжността "Медицинска сестра"

1.Цел на длъжността:

Опазване на здравето и живота на децата до 3-годишна възраст като:приема децата и извършва ежедневен контрол на здравословното им състояние, като се информира за това и от родителите, наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ.Полага активни грижи за новопостъпилите деца през периода на адаптацията им.Следи за провеждането на имунизациите съгласно имунизационния календар.Следи медицинската документация относно периодичността на провеждането на профилактични прегледи и своевременно напомня на родителите.Грижи се за правилното физическо и психическо развитие на децата.Провежда възпитателни дейности при изпълнение на плана за педегогическа работа на педагога или ЗДУД и съгласно неговите указания.Организира и осъществява дейностите по изпълнение на дневния хранителен и хигиенен режим на децата.

2.Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:

Образование - полувисше, висше, степен специалист, специалност "Медицинска сестра" или "Акушерка"

3.Вид на правоотношението - трудово.

4.Начин на провеждане на подбора: По документи и интервю.

5.Необходими документи за кандидатстване:

5.1 Писмено заявление по образец до Кмета на Община Костенец

5.2 Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен

5.3 Документи, удостоверяващи наличието на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред/ - оригинал и копие

5.4 Автобиография - да съдържа подробна информация

6.Място за подаване на документите: лично или чрез пълномощник в Община Костенец, на адрес: гр.Костенец, ул.Иван Вазов 2, Център за услуги на граждани, всеки работен ден от 8.00ч. до 17.00ч.